Sie sind hier: Jiddisch  

JIDDISCH

Deutsch mit Humor

In a klejn schtetl is gewen a kluger row, ober take woss men ruft a kluger, nit kejn nar. Amol is men gekumen tsu em, un me het em derzejlt, as der un der jid is geshtorbn fun hunger.
'Woss hejsst, er is geschtorbn fun hunger?' hat gefregt der row, 'er hot doch gekent gejn hakn schtejner, oder keren di gassn, oder trogn wasser.'

Hot men em gesogt, as er is gewen a id, a balaboss, es hot em nit gepasst ton a miese arbet.
'Ejb asej - hot geentfert der row - is er doch geschtorbn fun gajwe, nit fun hunger. Fun hunger schtarbt men nit'.

http://hagalil.com/jidish/witze.htm

A jidene kimt zum reben un derzajlt im ire tsuress un sorgen. Nuch a gantse shu fun wajnen un siftsn sugt sie:'Rebe- lebn, ess is mir b'emess lajchter geworn un majn kopwajtik is farshwinden.'
'Najn, jidene - entfert der rebe- dajn kopwajtik is nit farschwinden, ich hob es itst!' "

Ojch gesunt kon onschteken
Auch Gesundheit kann anstecken

Werter darf men wegn un nit zejln
Woerter muss man waegen und nicht zaehlen

Far a mentsch mus men sich gicher farentferrn wi farn ribojne schel ojlom
Vor einem Menschen muss man sich eher rechtfertigen als vor G'tt

English: http://hagalil.com/deutschland/humor/jokes-e.htm